ЕК с оптимистична прогноза за 1,6% ръст на БВП за 2024 г.

16.05.2023

ЕК с оптимистична прогноза за 1,6% ръст на БВП за 2024 г.

Европейската икономика запазва устойчивостта си в един труден глобален контекст.

По-ниските цени на енергията, намаляването на ограниченията в предлагането и силният пазар на труда благоприятстваха умерения растеж през първото тримесечие на 2023 г., с което бяха разсеяни опасенията от рецесия, сочи анализ на Европейската комисия.
По-доброто от очакваното начало на годината доведе до подобряване на перспективите за растеж на икономиката на ЕС до 1,0 % през 2023 г. (0,8 % в зимната междинна прогноза) и 1,7 % през 2024 г. (1,6% през зимата). Преразгледаните във възходяща посока прогнози за еврозоната са със сходен мащаб, като растежът на БВП се очаква да бъде съответно 1,1 % и 1,6 % през 2023 г. и 2024 г. На фона на продължаващия натиск върху основните цени прогнозите за инфлацията също бяха преразгледани във възходяща посока в сравнение със зимата, съответно на 5,8 % през 2023 г. и на 2,8 % през 2024 г. в еврозоната.

Перспективите за растеж се подобряват

Според предварителната експресна оценка на Евростат през първото тримесечие на 2023 г. БВП е нараснал с 0,3 % в ЕС и с 0,1 % в еврозоната. Водещите показатели сочат, че растежът ще продължи през второто тримесечие.

Заради високата инфлация обаче вероятно условията за финансиране ще се затегнат още повече. Въпреки че се очаква ЕЦБ и другите централни банки от ЕС да наближат края на цикъла на покачване на лихвените проценти, неотдавнашните сътресения във финансовия сектор вероятно ще доведат до увеличаване на натиска върху разходите и достъпа до кредити, като забавят растежа на инвестициите и се отразят най-вече на жилищните инвестиции.

Основната инфлация постепенно ще намалее

След като достигна най-високата си стойност през 2022 г., през първото тримесечие на 2023 г. номиналната инфлация продължи да спада на фона на рязкото забавяне на ръста на цените на енергията. Основната инфлация (номиналната инфлация без енергията и непреработените храни) обаче се оказва по-устойчива. През март тя достигна рекордно равнище от 7,6 %, но се очаква постепенно да намалее през прогнозния период, тъй като маржовете на печалбата поемат по-големия натиск върху заплатите, а условията за финансиране се затягат. Експресната прогноза от април за хармонизирания индекс на потребителските цени за еврозоната, публикувана след крайната дата на настоящата прогноза, показва незначителен спад в темпа на основната инфлация, което предполага, че тя може да е достигнала най-високата си стойност през първото тримесечие, както бе прогнозирано. На годишна основа през 2023 г. се очаква основната инфлация в еврозоната да се установи средно на 6,1 %, преди да спадне до 3,2 % през 2024 г., оставайки над номиналната инфлация и през двете прогнозни години.

Пазарът на труда устоява на икономическия спад

Рекордно силният пазар на труда укрепва устойчивостта на икономиката на ЕС. Равнището на безработица в ЕС достигна ново рекордно ниско равнище - 6,0 % през март 2023 г., а равнищата на участие и заетост са рекордно високи.
Очаква се отражението на по-бавния темп на икономическа експанзия върху пазар на труда в ЕС да бъде само слабо. Според прогнозите растежът на заетостта ще бъде 0,5 % през тази година, преди да спадне до 0,4 % през 2024 г. Предвижда се равнището на безработица да остане малко над 6%. Ръстът на заплатите нарасна от началото на 2022 г. насам, но продължава да е доста под инфлацията. По-устойчиво увеличение на заплатите се очаква на фона на продължаващото затягане на пазарите на труда, силното увеличение на минималните работни заплати в няколко държави и, в по-общ план, на натиска от страна на заетите лица да си възвърнат загубената покупателна способност.

Затягане на стандартите за отпускане на заеми

По-устойчивата основна инфлация би могла да продължи да ограничава покупателната способност на домакинствата и да наложи по-решителна реакция на паричната политика с широки макрофинансови последици, твърди доклада на ЕК. Освен това подновените случаи на финансови сътресения биха могли да доведат до допълнително нарастване на нежеланието за поемане на риск, което ще доведе до по-силно затягане на стандартите за отпускане на заеми от предвиденото в настоящата прогноза. Експанзионистичната фискална политика ще подхранва още повече инфлацията, подкопавайки действията в областта на паричната политика. Освен това може да възникнат нови трудности за световната икономика вследствие на сътресенията в банковия сектор или във връзка с геополитическото напрежение в по-широк план. Положителното е, че по-благоприятната динамика на цените на енергията би довела до по-бърз спад на номиналната инфлация с положителни странични ефекти върху вътрешното търсене. Налице е постоянна несигурност, произтичаща от продължаващото нахлуване на Русия в Украйна.

Припомняме, че всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупните данни за ЕС и еврозоната. В икономическата прогноза на Европейската комисия от лятото на 2023 г. ще бъдат актуализирани прогнозите за БВП и за инфлацията, като се очаква следващата прогноза да бъде представена през юли 2023 г.

<< Обратно към новините