ЕС очаква исторически върхови стойности на инфлацията

14.07.2022

ЕС очаква исторически върхови стойности на инфлацията

През 2022 г. средната годишна инфлация се очаква да достигне исторически върхови стойности от 7,6 % в еврозоната и 8,3 % в ЕС, преди да се понижи през 2023 г. съответно до 4,0 % и 4,6 %.

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта. Това се посочва в съобщение, разпространено от Европейската комисия към медиите.

В междинна икономическа прогноза от лятото на 2022 г. се предвижда, че икономиката на ЕС ще нарасне с 2,7 % през 2022 г. и 1,5 % през 2023 г. В еврозоната растежът се очаква да бъде 2,6 % през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 1,4 %.

Сътресенията, предизвикани от войната, оказват отрицателно въздействие върху растежа

Много от отрицателните рискове, свързани с прогнозата от пролетта на 2022 г., се реализираха. Нахлуването на Русия в Украйна оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на енергията и хранителните стоки. Те подхранват инфлационния натиск в световен мащаб, подкопават покупателната способност на домакинствата и предизвикват по-бърза реакция на паричната политика от очакваното.

Икономиката на ЕС остава особено уязвима по отношение на развитието на енергийните пазари поради силната си зависимост от руски изкопаеми горива, а отслабването на растежа в световен мащаб намалява външното търсене. Набраната инерция с възстановяването от миналата година и малко по-силното от очакваното преди това първо тримесечие се предвижда да даде тласък на годишния темп на растеж за 2022 г. Въпреки това икономическата активност през останалата част от годината се очаква да бъде слаба, независимо от обещаващия летен туристически сезон. През 2023 г. се очаква тримесечният икономически растеж да набере инерция на фона на устойчивия пазар на труда, умерената инфлация, подкрепата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и все още големия размер на излишъка от спестявания.

Като цяло се очаква икономиката на ЕС да продължи да се разраства, но със значително по-бавни темпове от очакваното в прогнозата от пролетта на 2022 г.

Рекордно високата инфлация се очаква да намалее през 2023 г.

Номиналната инфлация до юни достигна рекордно високи стойности, тъй като цените на енергията и храните продължиха да растат, а ценовият натиск се разшири и обхвана услугите и други стоки. В еврозоната инфлацията нарасна силно през второто тримесечие на 2022 г. - от 7,4 % през март (на годишна база) до ново рекордно равнище от 8,6 % през юни. В ЕС увеличението беше още по-силно изразено, като инфлацията скочи с цял процентен пункт — от 7,8 % през март до 8,8 % през май.

Прогнозата за инфлацията бе значително увеличена в сравнение с пролетната прогноза. Освен голямото увеличение на цените през второто тримесечие, се очаква допълнителното покачване на цените на природния газ в Европа да се отрази на потребителите и чрез цените на електроенергията. Инфлацията се очаква да достигне най-високата си стойност от 8,4 % на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. в еврозоната и след това да намалява стабилно и да спадне под 3 % през последното тримесечие на 2023 г. както в еврозоната, така и в ЕС, тъй като натискът от ограниченията в предлагането и от цените на стоките отслабва.

Рисковете остават високи и зависят от войната

Рисковете за прогнозата за икономическата активност и инфлацията зависят в голяма степен от развитието на войната, и по-специално от последиците от нея за доставките на газ за Европа. Новите увеличения на цените на газа могат допълнително да повишат инфлацията и да попречат на растежа. Вторичните ефекти на свой ред могат да засилят инфлационните сили и да доведат до по-строго затягане на финансовите условия, което не само ще попречи на растежа, но ще доведе и до повишен риск за финансовата стабилност. Не може да се изключи възможността възобновяващата се пандемия в ЕС да доведе до нови смущения в икономиката.

В същото време неотдавнашните тенденции към понижаване на цените на петрола и на други стоки могат да се засилят, което ще доведе до по-бърз спад на инфлацията, отколкото се очаква понастоящем. Освен това благодарение на силния пазар на труда частното потребление може да се окаже по-устойчиво на повишаване на цените, ако домакинствата използват повече от натрупаните си спестявания.

Икономическата прогноза от лятото на 2022 г. съдържа актуализация на икономическата прогноза от пролетта на 2022 г., представена през май 2022 г., с акцент върху динамиката на БВП и инфлацията във всички държави — членки на ЕС.
Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 30 юни. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, за прогнозата е използвана информацията, налична до 5 юли включително.
Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

<< Обратно към новините