С 8,5% се е свил БВП на България през второто тримесечие на 2020 г.

08.09.2020

С 8,5% се е свил БВП на България през второто тримесечие на 2020 г.
Графика: НСИ

НСИ: спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при транспорт, складиране и пощи.

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) показват спад от 8,5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и понижение от 10% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2,1 процентни пункта до 28,4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големият сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 68% при 70.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78,7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.
Брутната добавена стойност в икономиката намалява с 8,9%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 2,1%, а бруто капиталообразуването се понижава със 7,9%. Износът на стоки и услуги понижава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 22,1%, а вносът на стоки и услуги - с 20,4%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП намалява с 8,5% през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През второто тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава със 7,6%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 17,7%, култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 4,7%, Операции с недвижими имоти - 3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 2,8%, и Селско, горско и рибно стопанство - 0,8%.

<< Обратно към новините