БСК: Повече компенсации за бизнеса

24.03.2020

БСК: Повече компенсации за бизнеса

От Българската стопанска камара поискаха повече браншове да бъдат включени за подпомагане в проекто Постановлението за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели.

Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, абонирайте се ТУК

В момента са включени само фирмите, занимаващи се с пътнически железопътен транспорт, междуселищен, друг пътнически сухопътен транспорт, пътнически морски и крайбрежен транспорт, пътнически транспорт по вътрешни водни пътища, пътнически въздушен транспорт, хотели и подобни места за настаняване.

Според работодателите, новоприетите текстове на чл. 120в, въвеждащи правен институт за преустановяване на работа на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, и текстовете, чрез които се урежда правното положение на работниците и служителите, чиято работа е преустановена, в своята цялост са прокризисни и няма да постигнат целения ефект за запазване на заетостта. Задължението за изплащането на пълен размер на трудовите възнаграждения от работодатели с преустановена дейност, е мярка, чийто директен ефект би бил съкращаване на работници и служители.
БСК прави предложение текстът на чл. 1 ал. 1 да придобие следната редакция: "На работодател, при който поради обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, със заповед на държавен орган, е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, може да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието по време на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание и след това.“
Работодателите посочват редица текстове от постановлението, които настояват да се променят. Така например, те искат премахване на Т. 3 на чл. 2 помощи да се отпускат на фирми, при които е преустановена работа на най-малко 50 на сто от списъчния състав на персонала към датата на издаване на заповедта. Не е ясно как делът на служителите с преустановена дейност се съотнася към икономическите загуби, претърпени от работодателите, вседствие на принудителното преустановяване на дейността им или част от нея. Поставянето на подобен праг е неоправдано, и е дискриминационно към служителите, които не биха попаднали в него, а също са загубили доходите си, не по вина на работодателя си.

От БСК настояват проектопостановлението да се обсъди на среща на министъра на труда и социалната политика със социалните партньори.

<< Обратно към новините