Цифровизация в българските пристанища и при обработка на товарите

16.06.2020

Цифровизация в българските пристанища и при обработка на товарите
Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването във Варна

​​​​​​​ДП Пристанищна инфраструктура работи активно по проект за разширяване на обхвата на цифровизацията в морската транспортна и логистична верига.

ДП Пристанищна инфраструктура (ДППИ) пое инициативата и предизвикателството до 2022 г. да разшири обхвата на цифровизацията в морската транспортна и логистична верига, като системата за електронен обмен на информация в българските пристанища да обхване и обработката на товарите. 
Добрите световни практики показват, че хармонизацията, дигитализацията на информацията и изгражданетo на съвременна цифрова пристанищна инфраструктура са основните направления за повишаването на конкурентността на пристанищата. С това се постига съществено намаляване на бюрократичната среда, която изисква голям брой хартиени документи, необходими за международния морски превоз на товари. Въвеждането на електронен обмен в цялата транспортна и логистична верига създава  благоприятни условия за развитието на мултимодалния транспорт, включващ морски, речен, железопътен и автомобилен транспорт.

Постигането на тази цел е свързано с изграждане на интегрирана система за електронен обмен в българските пристанища или както е известна в международните морски среди – Port Community Systems (PCS). В тази инициатива ДППИ има активната подкрепа на пристанищната общност (терминални оператори, Агенция „Митници”, корабни агенти, спедитори, представители на автомобилния и железопътен транспорт и др.). Като определение, PCS представлява неутрална и отворена електронна платформа, позволяваща интелигентен и сигурен обмен на информация между публични и частни заинтересовани страни, с цел подобряване на конкурентната позиция на морските и въздушните пристанищни общности. Тя оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез еднократно подаване на данни и свързване на транспортни и логистични вериги. PCS се използва да стандартизира обмена на съобщения между членовете на пристанищната общност и да централизира цялата информация за пристанищата. За тази цел трябва да бъдат анализирани данните от документите, свързани с пристигането и заминаването на кораба, за да се идентифицират повтарящите се записи. Извършен анализ показва, че голям брой данни, свързани с кораба, се повтарят няколко пъти, което увеличава възможността за грешки и причинява ненужно загуба на време поради многократно ръчно въвеждане на данните.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ завърши напълно процеса на дигитализация и въведе електронен обмен на информацията, свързана с докладване на формалностите при посещение и отплаване на корабите в морските пристанища. За координиране на дейностите на държавните органи по граничния контрол и морския бизнес в състава на ДППИ се сформира Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (известен като Maritime Single Windows (MSW)), отговарящ напълно на изискванията на Директива 2010/65/ЕС. Допълнително се изгради модул за цифрово управление на маневрите в пристанищата и автоматичен интерфейс към общоевропейската SafeSeaNet и др. Активно се работи за развитието на системата EMSW (European Maritime Single Window) за създаване на единна информационна среда за морско информационно обслужване във връзка с изпълнението на Регламент (EС) 2019/1239. В това отношение се счита, че България е една от страните  с най-добре изградена система в Европейския съюз. Изграждането на PCS e решителна стъпка към цялостното въвеждане на електронното управление в морския транспорт и е поредният елемент от цифровизацията на информационна среда в морската индустрия. ДППИ методично и последователно провежда политика за цялостната дигитализация в този сектор", коментира за сп. Логистика Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ.

 

 

 

<< Обратно към новините