Момчил Антов: Времето за обработка на товарите за износ се ускорява

11.09.2023

Момчил Антов: Времето за обработка на товарите за износ се ускорява

В края на август бяха въведени в експлоатация две нови национални информационни системи – Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) и Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).

Какво означава това за бизнеса? Потърсихме експертното мнение на доцент д-р Момчил Антов, директор на НСБС и председател на Националната организация на митническите агенти (НОМА) за очаквания ефект от нововъведенията. 

Доцент Антов, обяснете кои са най-важните промени за транспортната индустрия от въвеждането на платформите МАСИ и МИСТ2?
Новите национални митнически информационни системи, обработващи износа и транзита на стоки, ще приведат в съответствие обмена на информация между икономическите оператори и митницата с изискванията за данни съгласно приложение Б към Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и на Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM). Това означава, че вече няма да се говори за попълване на клетки в ЕАД (митническата декларация), а за подаване на данни, които подлежат на значително по-автоматизирана обработка.
С въвеждането на МАСИ се цели осигуряване на пълна функционалност при износа и извеждането на стоки от митническата територия на ЕС съобразно действащото законодателство. Тя предоставя повече улеснения за икономическите оператори, предвидени в Митническия кодекс на Съюза при декларирането и задействането на режим „износ“ и „реекспорт“. МАСИ осигурява по-лесен и всеобхватен контрол при износа и извеждането на стоки. Надяваме се всички тези характеристики да се отразят положително върху нейната ефективност и да доведат до ускоряване на времето за обработка на товарите за износ. Автоматизираната износна система ще допринесе за опростяване на митническите формалности за легалния бизнес и повишаване ефективността на митническия контрол в страната.
В новата версия на митническата система за изнасяне са предвидени и някои нови функционалности, които ще способстват за постигане на горните цели. Това са:

  • подаване на митническа декларация за износ преди представяне на стоките (Declaration submission prior presentation);
  • централизирано оформяне при износ (Centralised Clearance/CCE);
  • уведомление за реекспорт (Re-Export Notification);
  • интеграция с новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) за сценария „износ“, последван от транзит;
  • интеграция с модул EMCS (Система за движение и контрол на акцизни стоки) от БАЦИС (Българска акцизна централизирана информационна система) в случай на подаване на митническа декларация за износ за стоки под режим отложено плащане на акциз (РОПА).

Основното предимство на МАСИ, което се надяваме да се отрази положително на износителите и на всички, свързани с превоза на стоки за трети страни, е подобреният автоматизиран обмен на информация. Както между митницата и икономическите оператори, така и между самите митнически учреждения, участващи в конкретна износна операция – без значение дали се намират на територията на България, или в друга страна – членка на ЕС. Основна заслуга за това има интеграцията на МАСИ с Европейската митническа система за изнасяне (AES), което гарантира своевременния и точен обмен на информация между митническите администрации на страните – членки на ЕС, и подобрени нива на управление на митническите рискове на общоевропейско ниво.
С промените в МИСТ2 (Митническа информационна система за транзит) се постига по-пълно съответствие на националната транзитна система с трансевропейската транзитна система NCTS (New Computerised Transit System), фаза 5. Това от своя страна означава по-ефективен митнически контрол посредством повишена автоматизация на процесите, подобрен обмен на информация между участващите в дадена транзитна операция митнически учреждения, облекчаване на формалностите за икономическите оператори и др.
Новите функционалности, които ще бъдат обхванати в МИСТ2, са:

  • подаване на транзитна декларация преди представяне на стоките;
  • подаване на транзитна декларация с намален набор от данни;
  • интеграция с Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) при оформяне на стоките за режим „транзит“ след режим „износ“;
  • функционалност за прикачване на електронни документи при подаване на транзитна декларация.

Въвеждат се и нови роли на митническите учреждения (МУ) в МИСТ2: МУ на напускане за транзит, което ще е отговорно за извършването на проверки за сигурност и безопасност при напускане на митническата територия на ЕС; МУ за регистриране на инциденти, което ще е отговорно за регистрирането на събития по маршрута на превозното средство. Когато е налице подобно събитие, това учреждение ще уведомява по електронен път отправното и получаващото митническо учреждение по транзита за него.

Промените в националната митническа транзитна система ще позволят по-добро изпълнение на митническите формалности при транзит съобразно разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза. Това ще се отрази положително и на българските икономически оператори. Подобреният обмен на информация спрямо новите изисквания за данни и интеграцията с други митнически системи (AES, EMCS) ще позволи повишаване нивото на дигитализация на транзитните операции с всички позитиви от това както за митницата, така и за бизнеса.

Достатъчно добре ли е представена позицията на бизнеса при подготовката на нововъведенията?
Тези промени не са продиктувани от желанието за уреждане на натрупали се проблеми на национално ниво. По-скоро са резултат от следвана общоевропейска политика и стратегия за дигитализация на митническите процеси, в частност при износ и транзит на стоки. В тази връзка водещият автор на промените е Европейската комисия в лицето на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD). Разбира се, всичко това като концепция е подлежало на общоевропейско обществено обсъждане и е било обект на разглеждане в рамките на съвместни срещи между DG TAXUD, Групата за контакт с търговците (Trade Contact Group – TCG) и CLECAT (Европейска асоциация за спедиция, транспорт, логистика и митнически услуги). Като резултат са утвърдени единни спецификации на новите митнически системи, които следва да бъдат имплементирани в установените срокове във всички страни – членки на ЕС.
Агенция „Митници“ не е организирала или провеждала предварителни обсъждания с българския бизнес поради посочените причини. (…)

Цялото интервю с доцент д-р Момчил Антов четете в брой 7 на Списание Логистика – печатно или онлайн.

<< Обратно към новините