Дело след дело срещу Пакет Мобилност

30.10.2020

Дело след дело срещу Пакет Мобилност

Министрите на транспорта и инфраструктурата от девет държави в ЕС, включително България, които се обявиха против разпоредбите на Пакет Мобилност, излязоха със съвместно изявление. Те посочиха, че решенията в пакета са едновременно протекционистични и несъвместими със законите на ЕС, затова са неприемливи за въпросните държави.

По всичко изглежда, че и поддържниците на пакета не са наясно как творението им ще работи на практика, след като насоките за прилагането на Пакет Мобилност се бавят вече втори месец.

България, Полша, Кипър, Унгария, Литва, Малта и Румъния предприеха реални действия по обжалване на Пакет Мобилност пред Съда на ЕС, в частта му за разпоредбите, касаещи международния автомобилен транспорт. А Литва и Естония също планират да се присъединят към групата, завела съдебни искове.

Деветте министри написаха в изявлението си, че правилата на Пакет Мобилност "ограничават свободата на услугите на единния пазар на ЕС". Те заявиха, че тъй като е от ключово значение за икономическото възстановяване на ЕС, ефективният автомобилен транспорт заслужава регулации, които са честни, ефикасни, благоприятни за бизнеса и които помагат за социалното приобщаване.

Министрите вярват, че наскоро приетият Пакет Мобилност ще бъде вреден за автомобилните превозвачи на ЕС, главно за дребния и среден бизнес, тъй като неговите разпоредби "са подготвени в напълно различна социално-икономическа реалност отпреди пандемията от COVID-19".

Според казаното в изявлението, Полша, България, Кипър, Унгария, Литва, Малта, Румъния, Естония и Латвия са на мнение, че мерките, включени в Пакет Мобилност, са отишли далеч отвъд целите за реформа на законодателството на ЕС по отношение на международния пътен транспорт, защото нарушават принципите на ЕС.

Според деветте държави, чрез въвеждането на изкуствени административни бариери за функционирането на автомобилните транспортни компании, новите регламенти ще изкривят единния пазар на ЕС. Министрите заявиха, че правилата ще увеличат както цените на транспортните услуги, така и на стоките в ЕС, което от своя страна ще намали глобалната конкурентоспособност на съюза.

Междувременно правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с разпоредбите на Пакет Мобилност I. Това съобщиха от правителствената информационна служба след заседание на кабинета. В него се казва следното:

В резултат на продължителен преговорен процес и въпреки противопоставянето от страна на България и на други държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани, приетите от Съвета на Европейския съюз, правни актове в областта на международния автомобилен превоз на товари от Пакет Мобилност I.

Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;

Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт и

Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането на превозното средство и командироването, забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските транспортни оператори, както и в общ план за операторите от периферните държави членки.

Приетите разпоредби водят до дискриминиране на база географско положение, както и до ограничаване на равнопоставения достъп до Единния вътрешен пазар. За част от приетите вече текстове няма представена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния процес.

За да защити интересите на компаниите, извършващи международен превоз на товари, България ще инициира действия за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз по Пакета Мобилност I. С цел отмяна на част от разпоредбите на споменатите правни актове, ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.

Полша подаде жалба до Съда на ЕС срещу разпоредбите на Пакет Мобилност на ЕС с аргумента, че някои от решенията в него са дискриминационни. Полското представителство в ЕС написа в Twitter, че правилата, включени в пакета, "са дискриминационни и ще имат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, както и върху околната среда". Жалбата се отнася до правила, приети от Европейския парламент, които ще предизвикат неблагоприятни промени на пазара на автомобилни превози.

Румъния също обжалва пред Съда на Европейския съюз някои разпоредби на Пакет Мобилност I, като задължителното време за почивка, прекарано от шофьорите извън кабината на превозното средство. Румънските превозвачи заявиха, че страната ще загуби 200 000 професионални шофьори заради разпоредбите на Пакета Мобилност.

Европейският парламент подписа актуализираните правила за товарни превози на 9 юли тази година, без да приеме каквито и да било изменения в пакета, предлагани от страните от Централна и Източна Европа.

Министерството на външните работи и Министерството на транспорта на Румъния съобщиха, че правителството е поискало отмяна на проблемните разпоредби от Пакет Мобилност, които ще имат значителни отрицателни последици за вътрешния пазар и ще повлият на конкурентоспособността в превоза на стоки в ЕС.

<< Обратно към новините