Бизнес климатът се е повишил с 11,4 пункта

29.06.2020

Бизнес климатът се е повишил с 11,4 пункта
Графика: НСИ

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна, недостатъчното търсене и конкуренцията.

[✕]

През юни 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 11,4 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-благоприятния бизнес климат във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, информират от НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 9,7 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността, следвана от фактора „други“ , посочени съответно от 55,9 и 34,2% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

[✕]


В строителството показателят се покачва с 14,4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец се увеличават, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и фактора „други“, посочват от НСИ. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Показалетят при бизнес климата в търговията на дребно нараства с 15,8 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са също по-позитивни. Основната пречка за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава със 7 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и фактора „други“.

<< Обратно към новините