22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Инвеститорите активизират парите си

12.01.2018

Инвеститорите активизират парите си

Оптимизъм сред компаниите в Централна и Югоизточна Европа относно растежа на икономиката и сливанията и придобиванията в региона през 2018 г.

Лидерите на компаниите в региона на Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) са изключително оптимистично настроени за пазара на сливанията и придобиванията през 2018 г. Според 17-тия Барометър на доверието в икономическата среда, 56% от ръководителите от Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) активно ще търсят сключване на сделки през следващите 12 месеца. Нещо повече, 79% от тях очакват подобрение и на икономическия растеж в глобален план.

Все по стабилна глобална икономика и по-силни местни икономики

Абсолютно всички регионални лидери (100%) очакват световната икономика да запази настоящото си ниво или да отчете подобрение. Подобни са и очакванията им за развитието на местните икономики, както и за резултатите на собствените им компании. През следващите 12 месеца лидерите предвиждат положителен растеж и стабилно развитие на корпоративните печалби, възможностите за кредитиране и капиталовите оценки на глобално и местно ниво.

Компаниите се фокусират върху нови възможности за растеж

Балансът между органичен растеж на компаниите и растеж чрез придобивания е основна цел за лидерите от региона. 22% посочват, че именно идентифицирането на възможности за растеж посредством сливания и придобивания и съвместни предприятия и съюзи – ще бъде тяхната най-важна цел за годината. За 71% от анкетираните компании в региона на ЦЮИЕ обаче, органичният растеж на техния бизнес остава най-важен фокус за месеците през 2018 г. В глобален мащаб 66% от компаниите се стремят към органичен растеж. По отношение на неорганичния растеж инвеститорите (както в ЦЮИЕ, така и в глобален мащаб) считат, че сливанията и придобиванията предлагат повече възможности за реализиране на стойност в сравнение със съвместните предприятия и съюзи.

Предизвикателствата

Дигиталните технологии и трансформацията на бизнес моделите са двете основни предизвикателства за 27% от компаниите в региона. Според 26% от фирмите, допълнителен натиск върху тяхното развитие идва от все по-осезаемата конкуренция от страна на компании от други сектори – много често те усещат заплаха за бизнеса си от външни до скоро за сектора компании. Промяната в икономическия живот е осезаема и независимо дали тя се дължи на дигитализацията, на нововъзникващи стартиращи компании или на нови модели в поведението на потребителите, лидерите на компаниите избират проактивния подход спрямо заплахите. Като отговор на предизвикателствата близо 50% от тях планират да развият дигитални компетенции на екипа вътре във фирмата, докато една трета считат, че наемането на ръководни кадри с опит в технологиите, било то от тяхната индустрия или извън нея, е верният път за напред. Технологиите създават нуждата от обучение на персонала и отварят нови възможности за създаването на работни места. 29% от участниците в изследването имат желание да преквалифицират или да обучат своите служители, за да могат да отговорят по-добре на технологичните промени през следващите 12 месеца.

Перспектива по отношение на сливанията и придобиванията

Намеренията за сключване на сделки остават на рекордно високи нива. 53% от висшите ръководители ще се стремят активно към реализиране на сливания и придобивания през 2018 г. Очакванията за развитието на пазара на сделки през следващите 12 месеца се разпределят равностойно между подобряващ се (49%) и стабилен (48%), а основната мотивация за осъществяване на придобивания за участниците в изследването са фактори като увеличение на пазарния дял (32%), придобиване на иновации (23%) и разширение на бизнеса към нови географски райони (21%).

Конкуренция за активи

Все по-активните фондове за дялови инвестиции оказват натиск върху придобиващите компании. Независимо от косвеното предимство на бизнес синергията от страна на стратегическите купувачи, дяловите инвеститори се конкурират на пазара за мащабни и качествени активи и често са склонни да понижат своите очаквания за вътрешната норма на възвръщаемост, за да могат да приключат сделките успешно.

Близо половината от лидерите на компании са ангажирани с корпоративни инвестиции в рисков капитал (Corporate Venture Capital - CVC). На този етап обаче, общият дял от планирания капитал за придобивания, осигуряван от CVC, остава нисък — между 6% и 10%, според 48% от анкетираните.

Предпочитаните сектори

Когато говорим за най-привлекателните области за инвестиции, най-голям интерес за осъществяване на придобивания се наблюдава в сферата на телекомуникациите (80%), технологиите (70%) и науките за живота (69%). От географска гледна точка, ръководителите от ЦЮИЕ са склонни да инвестират преди всичко в САЩ, следвани от Гърция, Турция, Чехия и Румъния.

<< Обратно към новините